REGULAMIN SKLEPU I SYSTEMU REZERWACJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu i systemu rezerwacji (zwanego dalej Sklepem) znajdującego się na stronie internetowej psychologia-zdrowia.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady składania zamówień na produkty cyfrowe dostępne na stronie internetowej psychologia-zdrowia.pl, dostarczenia zamówionych usług Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny utrzymania usługi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Cyfryzacja Sp. z o.o., ul. Kalinowskiego 8/51, 15-875 Białystok, NIP: 5423390212, REGON: 38513906000000, Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000817438, Kapitał zakładowy 5000 zł.

3. Za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług (zwanych dalej Usługami), których prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa polskiego.

4. Sprzedaż Usług, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest według prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep wymaga, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 8 poniżej, zastosowania przez system informatyczny Kupującego przeglądarek internetowych Firefox 19.x, Chrome 25.x MSIE 9.x MSIE 8.x, Opera 12.x. Ponadto konieczne jest posiadanie przez Kupującego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży usługi

1. Informacje o Usługach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany oferty Sklepu,

2) zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Sklepu,

3) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Usług nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

 

§ 3. Składanie zamówień

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Usługi, Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu, formularz zamówienia (zakładka rezerwacja lub zakładka sklep) i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności e-mail, imię, nazwisko. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

3. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po weryfikacji płatności przez Sprzedawcę. Następnie zostanie potwierdzona sprzedaż Usługi poprzez e-mail .

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Usługi wskazanej w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

§ 4. Cena

1. Ceny Usług podane na Stronie internetowej Sklepu i mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

2. Wszystkie ceny Usług znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Sprzedawca do usługi doliczy podatek VAT.

§ 5. Formy płatności

1. Płatność za zakupioną Usługę można dokonać za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych Przelewy24, Blik lub poprzez przelew tradycyjny i nr konta: 69 1090 2590 0000 0001 4406 0245 (Santander Bank)

§ 6. Bezpieczeństwo transakcji

1. Płatność natychmiastowa jest bezpieczna dzięki specjalizującej się w tym zakresie firmie Przelewy24. System jest rozwiązaniem autorskim, w którym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo i poufność danych powierzanych przez Kupującego.

§ 7. Odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Usługi z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Usługi z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Pismo reklamacji należy przesłać na następujący adres: Cyfryzacja Sp. z o.o., ul. Kalinowskiego 8/51, 15-875 Białystok z dowodem opłaty usługi i informacją o przyczynach reklamacji.

5. W siedzibie Sprzedawcy nie dokonuje się zwrotów pieniężnych.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.) Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia Sprzedawcy reklamowanej Usługi.

7. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Usługi na inną Usługę z oferty.

8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

§ 12. Ochrona danych i Polityka prywatności

1. Informacje dotyczące polityki prywatności i ochrony danych znajdują się w zakładce: Polityka prywatności – znajdującej się na stronie Sklepu pod adresem: https://www.psychologia-zdrowia.pl/polityka-prywatnosci/